KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Form Contractor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowicka 6, lok. 88, 30-415 Kraków (zwany dalej „Administratorem”).
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można się z nami skontaktować w następujący sposób:

·         za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo.krakow@formcontractor.pl, w temacie wiadomości wpisując „Form Contractor Sp. z o.o. dane osobowe”;

·         listownie: Form Contractor Sp. z o.o., ul. Wadowicka 6, lok. 88, 30-415 Kraków, z dopiskiem „IODO”.

W szczególności może się Pani/Pan kontaktować w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 7 i 8.

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (w tym udostępnianie) w celu:

·         realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

·         ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

·         w zakresie realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego – do czasu zakończenia tego procesu;

·         w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

5.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

·         pracownicy i współpracownicy Administratora,

·         podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, usługi związane z realizacją procesu inwestycyjno-budowlanego, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,

·         inne osoby uczestniczące w naradzie lub innym spotkaniu związanym z realizacją procesu inwestycyjno-budowlanego, a także uczestnicy procesu budowlanego, którym dane osobowe zostaną udostępnione;

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.     Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

9.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udokumentowania Pani/Pana udziału w naradzie lub innym spotkaniu związanym z realizacją procesu inwestycyjno-budowlanego.

11.  Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.